Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy platné od roku 2014

11. 6. 2015

STANOVY

BYTOVÉHO DRUŽSTVA

 

Preambule

Bytové družstvo se podřídilo zákonu jako celku postupem dle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“, změnou stanov v následujícím znění:

 

Článek 1.

Identifikační údaje

 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Šantrochova 1777,

sídlo družstva je na adrese: Praha 6, Šantrochova 1777/12, PSČ 162 00,

identifikační číslo družstva je: 25149857,

družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 3520,

(dále jen „bytové družstvo“).

 1. Bytové družstvo jako obchodní korporace je společenstvím neuzavřeného počtu osob (členů), které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů, a to zejména zajišťováním bytových potřeb svých členů.
 2. Internetová stránka bytového družstva je na adrese: www.bd-santrochova.estranky.cz
 3. Informační deska bytového družstva je zřízena v sídle bytového družstva a nachází se

naproti poštovním schránkám - ve vchodech z ulice Ankarská.

 

Článek 2.

Předmět činnosti

 1. Předmětem činnosti bytového družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů podle těchto stanov.
 2. Bytové družstvo v rámci svého předmětu činnosti zajišťuje zejména:
 1. provoz a správu bytových domů č.p. 1776 na pozemku parc. č. 3477/92, č.p. 1777 na pozemku parc. č. 3477/91 a č.p. 1778 na pozemku parc. č. 3477/90, vše v katastrálním území Břevnov, včetně zajišťování údržby, oprav, popřípadě provádění změny stavby, modernizace či rekonstrukce, zajišťování činností s tím bezprostředně souvisejících a dále hospodaření s majetkem bytového družstva pro tyto potřeby;
 2. pronájem družstevních bytů a družstevních nebytových prostor včetně uzavírání nájemních smluv se členy bytového družstva případně s jinými osobami než členy družstva, a dále zajišťování základních služeb spojených s užíváním těchto družstevních bytů a nebytových prostor nájemci.

 

Článek 3.

Družstevní podíl

 1. Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v bytovém družstvu představují družstevní podíl.
 2. Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. V případě, že člen nabude za trvání svého členství v bytovém družstvu další družstevní podíl, dochází ke splynutí těchto družstevních podílů v jediný družstevní podíl. Ke splynutí družstevních podílů dochází:
  1. dnem, kdy člen nabude další družstevní podíl,
  2. jsou-li s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, pokud se člen bytového družstva nedohodne s touto třetí osobou jinak.
 3. Spoluvlastnictví družstevního podílu v bytovém družstvu je vyloučeno. To neplatí pro manžele jako společné členy bytového družstva.
 4. Zastavení družstevního podílu v bytovém družstvu je vyloučeno.

 

Článek 4.

Vklady členů bytového družstva

 1. Základní kapitál bytového družstva tvoří souhrn všech členských vkladů všech členů byto-vého družstva.
 2. Členský vklad tvoří součet základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.
 3. Každý člen se podílí na základním kapitálu bytového družstva peněžitým základním členským vkladem. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy bytového družstva stejná a činí 1.200,-Kč (slovy: jedentisícdvěstě korun českých). Základní členský vklad nebo jeho část nelze za trvání členství vracet s výjimkou případu, kdy na základě rozhodnutí členské schůze za zákonných podmínek dojde ke snížení základního členského vkladu.

Základní členský vklad je přistupující člen povinen splatit bezhotovostním převodem na účet bytového družstva nebo v hotovosti do pokladny bytového družstva před podáním přihlášky o přijetí za člena bytového družstva; k přihlášce se připojí potvrzení o zaplacení základního členského vkladu a zápisného.

 1. Základní členský vklad lze zvýšit a snížit zákonným postupem.
 2. Člen bytového družstva se může podílet na základním kapitálu více dalšími členskými vklady. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá a určuje ji členská schůze svým usnesením. Podle podmínek a potřeb bytového družstva může členská schůze schválit možnost splnění vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu či jeho části vnesením nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle příslušného právního předpisu, na němž se dohodne bytové družstvo s vkladatelem.
 3. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře bytové družstvo s vkladatelem smlouvu, kterou schvaluje členská schůze podle Článku 13. odst. 11. písm. k) těchto stanov. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
 1. údaj o smluvních stranách: jméno (název), datum narození (identifikační číslo), bydliště (sídlo);
 2. údaj o výši peněžitého vkladu nebo údaj o tom, jaká věc tvoří nepeněžitý vklad,
 3. lhůtu pro splnění vkladové povinnosti,
 4. u nepeněžitého vkladu souhlasné prohlášení smluvních stran o tom, že ocenění nepeněžitého vkladu bylo provedeno znalcem, na jehož osobě se obě smluvní strany dohodly,
 5. u nepeněžitého vkladu výši jeho ocenění vyjádřenou v penězích podle ocenění vypracovaného znalcem.

 

Článek 5.

Členství v bytovém družstvu

 1. Členem bytového družstva může být fyzická osoba, která splňuje všechny podmínky zákona a těchto stanov. Členství právnických osob je vyloučeno.
 2. Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.

 

 

 

Článek 6.

Vznik členství v bytovém družstvu

 1. Členství v bytovém družstvu vzniká za trvání bytového družstva na dobu neurčitou:
 1. rozhodnutím členské schůze o přijetí za člena na základě členské přihlášky, a to dnem přijetí rozhodnutí nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí,
 2. převodem družstevního podílu,
 3. přechodem družstevního podílu.
 1. Uchazeč o členství v bytovém družstvu (dále jen „uchazeč“) podá bytovému družstvu přihlášku, která musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
 1. označení, že se jedná o přihlášku do bytového družstva,
 2. firmu bytového družstva,
 3. údaj o uchazeči: jméno (název), datum narození (identifikační číslo), bydliště (sídlo),
 4. vymezení družstevního podílu, které spočívá v prohlášení uchazeče, že převezme vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu ve výši podle Článku 4. odst. 3. těchto stanov a v závazku uchazeče ke sjednání smlouvy o dalším členském vkladu ve výši určené členskou schůzí podle Článku 4. odst. 6. těchto stanov spolu s údajem, ke kterému předmětu nájmu se další členský vklad (popřípadě každý jednotlivý další členský vklad, je-li jich více) vztahuje,
 5. datum a podpis uchazeče.

K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu a zápisného.

Podmínkou vzniku členství je v tomto případě písemné prohlášení ve formě veřejné listiny o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a současně splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu ve výši určené v Článku 4. odst. 3. těchto stanov.

Uchazeč je povinen zaplatit bytovému družstvu zápisné ve výši 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) jako poplatek na úhradu nákladů spojených s přijetím uchazeče za nového člena bytového družstva.

Bytové družstvo vrátí základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti (30) dnů od přijetí rozhodnutí o zamítnutí členství uchazeče v bytovém družstvu.

 1. Převod družstevního podílu člena bytového družstva na jiného člena bytového družstva nebo na jinou osobu nemohou orgány bytového družstva omezit ani vyloučit, pokud je nabyvatelem družstevního podílu osoba, která splňuje podmínky těchto stanov a zákona pro přijetí za člena bytového družstva. K převodu družstevního podílu dochází na základě písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy smluvních stran.
 2. Družstevní podíl lze rozdělit jen tehdy, je-li člen bytového družstva nájemcem nejméně dvou (2) družstevních bytů (nebytových prostor), a to v souvislosti s převodem nebo přechodem rozděleného družstevního podílu na nabyvatele, který splňuje podmínky těchto stanov a zákona pro přijetí za člena bytového družstva. K účinnosti rozdělení družstevního podílu dojde nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem rozděleného družstevního podílu. Při rozdělení družstevního podílu a při převodu nebo přechodu rozdělených družstevních podílů se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu (nebytového prostoru).
 3. Právní účinky převodu družstevního podílu (rozděleného družstevního podílu) vůči bytovému družstvu nastávají dnem, kdy byla bytovému družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu (rozděleného družstevního podílu) nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Stejné účinky vůči bytovému družstvu nastanou doručením prohlášení převodce a nabyvatele družstevního podílu (rozděleného družstevního podílu) o uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu (rozděleného družstevního podílu).
 4. V případě smrti či zániku člena bytového družstva, přechází družstevní podíl na dědice nebo právního nástupce člena bytového družstva. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela.
 5. Manželům vzniká v bytovém družstvu společné členství, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

 

Článek 7.

Zánik členství v bytovém družstvu

 1. Členství v bytovém družstvu zaniká v následujících případech:
 1. dohodou,
 2. vystoupením člena,
 3. vyloučením člena,
 4. převodem družstevního podílu,
 5. přechodem družstevního podílu,
 6. smrtí člena bytového družstva,
 7. zánikem právnické osoby, která je členem bytového družstva,
 8. prohlášením konkurzu na majetek člena bytového družstva,
 9. zamítnutím insolventního návrhu,
 10. doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci,
 11. zánikem bytového družstva bez právního nástupce.
 1. Dohoda o zániku členství musí být písemná a uzavírá ji člen a bytové družstvo. Členství v tomto případě zaniká dnem sjednaným smluvními stranami v této dohodě. Dále je třeba v dohodě ujednat termín, v němž dojde k vyklizení a předání družstevního bytu (nebytového prostoru) členem-nájemcem zpět bytovému družstvu.
 2. Člen může z bytového družstva vystoupit na základě písemného oznámení, které musí být doručeno bytovému družstvu. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení bytovému družstvu. Členství v tomto případě zaniká uplynutím posledního dne výpovědní lhůty.
 3. Člen může z bytového družstva také vystoupit proto, že nesouhlasí se změnou stanov, jestliže na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov a změna stanov byla členskou schůzí schválena. V písemném oznámení o vystoupení musí být uveden důvod vystoupení a musí být doručeno bytovému družstvu ve lhůtě třicet (30) dnů, kdy bylo usnesení členské schůze o změně stanov přijato. Změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi tímto členem a bytovým družstvem se řídí dosavadními stanovami. Členství v tomto případě zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení doručeno bytovému družstvu.
 4. Člen může být z bytového družstva vyloučen:
  1. jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti,
  2. jestliže přestal splňovat podmínky pro členství,
  3. jestliže člen je v prodlení s úhradou dalšího členského vkladu, nájemného, služeb spojených s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru) nebo jinými platbami určenými členskou schůzí nebo vyplývajícími z těchto stanov, a to po dobu delší než  tři (3) měsíce, nebo
  4. z jiných důležitých důvodů spočívajících v závažném porušení povinností člena bytového družstva podle těchto stanov.
 5. Člen, s jehož členstvím je spojen nájem, nebo společný člen, s jehož členstvím je spojen společný nájem družstevního bytu (nebytového prostoru), může být dále z bytového družstva vyloučen, jestliže:
  1. nájemce hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu, nebo
  2. nájemce byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na bytovém družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt (nebytový prostor), nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.
 6. Před rozhodnutím o vyloučení člena z bytového družstva musí členská schůze udělit tomuto členovi písemnou výstrahu, v níž uvede:
  1. důvod udělení výstrahy,
  2. upozornění na možnost vyloučení člena,
  3. výzvu členovi, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil,
  4. lhůtu nejméně třicet (30) dnů ke splnění výzvy dle písm. c) tohoto odstavce.
 7. Jestliže porušení členských povinností nebo jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách měly následky, které nelze odstranit, pak rozhodnutí o vyloučení nepředchází výstraha dle odstavce 7. tohoto článku.
 8. O vyloučení člena z bytového družstva rozhoduje členská schůze podle Článku 13. odst. 11 písm. h) těchto stanov. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě šest (6) měsíců ode dne, kdy se bytové družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě jeden (1) rok ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení manželů jako společných členů se samostatně doručuje každému z manželů.
 9. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky, a to k členské schůzi ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení člena z bytového družstva. Každý z manželů jako společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů. Proti rozhodnutí o zamítnutí námitek nebo proti rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva může vylučovaný (vyloučený) člen podat návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne doručení rozhodnutí.
 10. Všechna rozhodnutí týkající se vyloučení člena z bytového družstva se doručují tomuto členovi prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou nebo osobně oproti podpisu.
 11. Členství vylučovaného člena zaniká:
  1. marným uplynutím lhůty pro podání námitek dle odstavce 10. těchto stanov, nebo
  2. dnem doručení rozhodnutí o zamítnutí námitek vylučovanému členovi.
 12. Společné členství manželů dále zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím zákonné lhůty pro jeho vypořádání podle ustanovení občanského zákoníku.
 13. Při zániku účasti člena v bytovém družstvu za trvání bytového družstva jinak než převodem družstevního podílu nebo v důsledku výkonu rozhodnutí či exekuce vzniká členu bytového družstva popř. jeho právnímu nástupci právo na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je splatný uplynutím tří (3) měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu (nebytového prostoru), jehož byl bývalý člen nájemcem. Vypořádací podíl se stanoví takto:
  1. vypořádací podíl se rovná výši splněného základního členského vkladu a splněného dalšího členského vkladu (příp. splněných více dalších členských vkladů);
  2. při zániku členství člena bytového družstva, jemuž byl převeden družstevní byt (nebytový prostor) do vlastnictví, a na kupní cenu převodu byl započten jeho splněný další členský vklad, jímž se podílel on nebo jeho právní předchůdce na pořízení družstevního bytu (nebytového prostoru) případně spolu s pozemkem, převedeného mu do vlastnictví, rovná se vypořádací podíl splacenému základnímu členskému vkladu; to platí také v případě převodu více předmětů nájmu tomuto členovi, s nimiž bylo spojeno více jeho dalších členských vkladů; podílel-li se bývalý člen na pořízení družstevního bytu (nebytového prostoru) případně spolu s pozemkem také základním členským vkladem, který byl rovněž započten na kupní cenu převedeného bytu (nebytového prostoru), rovná se vypořádací podíl nule;
  3. podílel-li se v případě podle písm. b) tohoto odstavce člen na základním kapitálu bytového družstva více dalšími členskými vklady, které nebyly spojeny s předměty nájmu, jichž byl nájemcem a které mu byly převedeny do vlastnictví, započítává se na vypořádací podíl každý z těchto dalších členských vkladů.

 

Článek 8.

Seznam členů

Bytové družstvo vede seznam členů, do něhož se zapisují následující údaje:

 1. jméno (název), datum narození (identifikační číslo) a bydliště (sídlo), případně také jiná členem určená adresa pro doručování,
 2. den a způsob vzniku a zániku členství v bytovém družstvu,
 3. výše základního členského vkladu a výše dalšího členského vkladu příp. všech dalších členských vkladů,
 4. určení, ke kterému předmětu nájmu člena se vztahuje každý jednotlivý další členský vklad,
 5. rozsah splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a případně k dalšímu členskému vkladu.

 

Článek 9.

Práva a povinnosti člena bytového družstva a bytového družstva

 1. Člen bytového družstva má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.
 2. Člen bytového družstva má zejména tato práva:
 1. účastnit se řízení a rozhodování bytového družstva, zejména se účastnit členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci (Článek 13. odst. 2. těchto stanov) a vykonávat hlasovací právo na členské schůzi,
 2. podílet se na výhodách poskytovaných bytovým družstvem,
 3. před konáním členské schůze se seznámit s písemnými podklady k záležitostem, které mají být projednány na členské schůzi, a to způsobem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi,
 4. obdržet na svou žádost kopii zápisu z jednání členské schůze,
 5. volit a být volen do orgánů bytového družstva,
 6. podávat podněty, návrhy, připomínky a stížnosti orgánům bytového družstva a požadovat zprávu o jejich vyřízení; k tomuto člen využívá zejména členské schůze bytového družstva,
 7. na základě žádosti být informován o činnosti a hospodaření bytového družstva, zejména být seznámen s účetní závěrkou bytového družstva a na požádání obdržet její písemné vyhotovení,
 8. být seznámen s ročním vyúčtováním zaplacených úhrad za užívání družstevních bytů (nebytových prostor) a poskytovaných služeb spojených s jejich užíváním,
 9. domáhat se za bytové družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu bytového družstva nebo splnění jejich povinnosti plynoucí z dohody uzavřené podle ust. § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích,
 10. dovolávat se neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy nebo s těmito stanovami,
 11. nahlížet do seznamu členů bytového družstva, žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů a žádat za úhradu nákladů opis seznamu všech členů nebo části seznamu členů,
 12. při zániku členství jinak než převodem nebo přechodem družstevního podílu na vyplacení vypořádacího podílu,
 13. na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru),
 14. na bezúplatný převod družstevního bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví oprávněného člena bytového družstva za podmínek stanovených platnou právní úpravou.
 1. Člen bytového družstva má zejména tyto povinnosti:
 1. dodržovat tyto stanovy, usnesení orgánů bytového družstva, domovní a provozní řád, předpisy o požární ochraně, hygienické předpisy, předpisy regulující chov zvířat,
 2. uhradit bytovému družstvu účelně vynaložené náklady spojené pořízením kopie zápisu z jednání členské schůze, o kterou člen požádal,
 3. oznámit a doložit bytovému družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů, a to bez zbytečného odkladu poté, co tato změna nastane,
 4. splnit vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu ve výši určené v Článku 4. odst. 3. těchto stanov,
 5. splnit vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu ve výši a ve lhůtách dle smlouvy o dalším členském vkladu,
 6. přispět na úhradu ztráty bytového družstva na základě usnesení členské schůze v souladu s Článkem 17. odst. 3. těchto stanov,
 7. chránit majetek bytového družstva.
 1. Práva a povinnosti člena bytového družstva spojená s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) a s právem užívání družstevního bytu (nebytového prostoru) jsou upravena v Článku 11. těchto stanov.
 2. Bytové družstvo má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami, přičemž podle povahy věci právům člena odpovídají povinnosti bytového družstva a povinnostem člena odpovídají práva bytového družstva.

 

Článek 10.

Nájem družstevního bytu a družstevního nebytového prostoru

 1. Podmínkami, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), jsou:
 1. člen nebo jeho právní nástupce se podílel na pořízení družstevního bytu (nebytového prostoru) příp. na pořízení bytového domu (v němž se nachází družstevní byty a nebytové prostory) s pozemky dalším členským vkladem způsobem a ve výši určené těmito stanovami,
 2. člen splňuje ostatní podmínky stanovené zákonem a těmito stanovami.
 1. Jestliže je s družstevním podílem spojen nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), pak s převodem či přechodem družstevního podílu přechází na nabyvatele či právního nástupce člena bytového družstva nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) spolu se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými včetně všech dluhů souvisejících s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru).
 2. Jde-li o společné členství manželů v bytovém družstvu, s nímž je spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu k družstevnímu bytu (nebytovému prostoru), jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů k družstevnímu bytu (nebytovému prostoru). Jde-li o společné členství manželů, s nímž je spojen nájem družstevního bytu (nebytového prostoru), jde o společný nájem manželů k družstevnímu bytu (nebytovému prostoru). Přeměnilo-li se společné členství manželů za trvání manželství na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo k družstevnímu bytu (nebytovému prostoru).
 3. Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle ustanovení občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem bytového družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.
 4. Smlouvou o nájmu se bytové družstvo (na straně pronajímatele) zavazuje členovi bytového družstva (na straně nájemce) přenechat do užívání družstevní byt (nebytový prostor) k zajištění bytových potřeb tohoto člena a členů jeho domácnosti a člen bytového družstva se zavazuje platit za to bytovému družstvu nájemné ve výši určené dle odstavce 6. tohoto článku. Smlouva o nájmu musí být písemná a obsahovat alespoň tyto náležitosti:
 1. označení pronajímatele a nájemce a jejich podpisy,
 2. označení a popis předmětu nájmu,
 3. postup při stanovení výše nájemného, který byl schválen členskou schůzí spolu se způsobem a lhůtami placení nájemného podle odstavce 6. tohoto článku,
 4. určení druhů plnění poskytovaných s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru) – služeb v souladu se zákonem upravujícím poskytování plnění (služeb) spojených s bydlením a určení dalších náležitosti s tím spojených,
 5. určení, které opravy a údržbu v družstevním bytě (nebytovém prostoru) a v jakém rozsahu si zajišťuje člen bytového družstva (nájemce) sám na své náklady v souladu s těmito stanovami.
 1. Postup při stanovení výše nájemného určuje svým usnesením členská schůze tak, že členové bytového družstva (nájemci) hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady vzniklé bytovému družstvu při správě družstevních bytů (nebytových prostor), včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domu, ve kterém se družstevní byty (nebytové prostory) nacházejí, a včetně příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice týkající se těchto družstevních bytů (nebytových prostorů) a domu.
 2. Zánikem členství v bytovém družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru).

 

Článek 11.

Práva a povinnosti spojené s nájmem

družstevního bytu a družstevního nebytového prostoru

 1. Bytové družstvo má zejména tato práva:
 1. na placení nájemného ve výši určené dle Článku 10. odst. 6. těchto stanov,
 2. na provedení drobných oprav a běžnou údržbu družstevního bytu (nebytového prostoru), ke které je povinen nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) a které tento nájemce neprovedl, a to ani po jeho předchozím upozornění s tím, že tyto drobné úpravy a běžná údržba družstevního bytu (nebytového prostoru) se následně provede na náklady nájemce,
 3. požadovat, aby nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) umožnil vstup do družstevního bytu (nebytového prostoru) za účelem zajištění řádné údržby družstevního bytu (nebytového prostoru) příslušející bytovému družstvu, nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních družstevních bytů (nebytových prostor) nebo domu jako celku, a to po předchozím písemném oznámení nájemci alespoň pět (5) dní předem,
 4. požadovat, aby nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) na základě ústní žádosti bytového družstva umožnil ihned kterémukoliv členu představenstva vstup do družstevního bytu (nebytového prostoru) za účelem zjištění stavu družstevního bytu (nebytového prostoru) v případě, že bytové družstvo má podezření, že nájemce provádí stavební úpravy v tomto družstevním bytě (nebytovém prostoru) bez souhlasu bytového družstva,
 5. požadovat na základě ujednání ve smlouvě o nájmu nebo na základě usnesení členské schůze, aby v domácnosti nájemce žil jen takový počet osob a zvířat, který je přiměřený velikosti družstevního bytu a základním hygienickým podmínkám.
 1. Bytové družstvo má zejména tyto povinnosti:
 1. udržovat družstevní byty (nebytové prostory) a bytový dům jako celek ve stavu způsobilém k užívání;
 2. předat nájemci družstevní byt (nebytový prostor) ve stavu způsobilém k jeho užívání;
 3. zajistit nájemci nerušené užívání družstevního bytu (nebytového prostoru) po dobu nájmu;
 4. udržovat v domě s družstevními byty (nebytovými prostory) náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů;
 5. odstranit poškození nebo závadu v družstevním bytě (nebytovém prostoru), k níž je bytové družstvo povinno, a to v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu oznámil.
 1. Člen bytového družstva má zejména tato práva:
 1. užívat družstevní byt (nebytový prostor) a společné prostory v domě v souladu se smlouvou o nájmu a s těmito stanovami; toto právo přísluší také osobám, které žijí ve společné domácnosti s členem bytového družstva;
 2. se souhlasem představenstva přenechat třetí osobě družstevní byt (nebytový prostor) nebo jeho část do podnájmu na dobu určitou, a to na základě předchozí písemné žádosti, která musí alespoň obsahovat:
 • údaje člena bytového družstva (na straně nájemce) a údaje třetí osoby (na straně podnájemce),
 • období, na které se podnájem ujednává.

Nájemce je povinen ve smlouvě o podnájmu zavázat podnájemce k dodržování všech předpisů týkajících se užívání družstevního bytu (nebytového prostoru), včetně ustanovení těchto stanov a domovního řádu, a zároveň ujednat, že při neplnění této povinnosti dá podnájemci výpověď, na jejímž základě zanikne podnájem uplynutím třiceti (30) dnů ode dne doručení výpovědi podnájemci.

 1. Člen bytového družstva má zejména tyto povinnosti:
 1. řádně a včas platit bytovému družstvu nájemné ve výši určené dle Článku 10. odst. 6. těchto stanov a platby s nájmem spojené;
 2. udržovat v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů a dodržovat domovní řád;
 3. oznámit bytovému družstvu poškození nebo vadu, kterou je třeba neprodleně odstranit, a jejichž odstranění přísluší bytovému družstvu jako pronajímateli; současně je člen povinen učinit podle svých možností taková opatření, aby nevznikala další škoda s tím, že člen má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, pokud poškození nebo vada nebyla způsobena okolnostmi, za které odpovídá; člen je dále povinen umožnit bytovému družstvu provedení prací k odstranění poškození nebo vady, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla;
 4. umožnit osobám pověřeným bytovým družstvem, aby zjišťovaly technický stav měřidel, prováděly revize, opravy, údržbu i instalaci měřidel (zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, apod.) a dalších technických zařízení, jakož i odpočet naměřených hodnot, a to po předchozím písemném oznámení nájemci;
 5. provádět na své náklady běžnou údržbu a běžné opravy v družstevním bytě (nebytovém prostoru);
 6. bez zbytečného odkladu oznámit bytovému družstvu zvýšení počtu osob žijících v družstevním bytě, jestliže člen přijme novou osobu do své domácnosti, a to včetně jména, příjmení a data narození této osoby; pokud tak člen neučiní ani do třiceti (30) dnů, jde o závažné porušení povinností člena plynoucích z nájmu družstevního bytu;
 7. bez zbytečného odkladu oznámit bytovému družstvu údaje o druhu a počtu chovaných zvířat; pokud tak člen neučiní ani do třiceti (30) dnů, jde o závažné porušení povinností člena plynoucích z nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru);
 8. strpět stavební úpravy, přestavby nebo jiné změny v družstevním bytě (nebytovém prostoru) prováděné bytovým družstvem jen za podmínek stanovených v občanském zákoníku v ustanoveních o nájmu bytu.
 1. Nájemce je oprávněn na své náklady a po předchozím souhlasu bytového družstva provádět v družstevním bytě (nebytovém prostoru) stavební a podobné úpravy spočívající ve výměně bytového jádra, zárubní, vstupních dveří, podlah a elektrických rozvodů, a to v souladu se stavebně-právními předpisy. O udělení souhlasu rozhoduje představenstvo bytového družstva na základě písemné žádosti nájemce. V případě nedodržení tohoto ustanovení stanov jde o závažné porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu (nebytového prostoru), přičemž bytové družstvo by bylo oprávněno také požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu a na svůj náklad odstranil.
 2. Bytové družstvo zabezpečuje údržbu a opravy uvnitř družstevních bytů (nebytových prostor), jestliže jsou vyvolány bezprostředně činností související se správou, údržbou a opravami domu jako celku. Ostatní údržbu a opravy uvnitř družstevních bytů (nebytových prostor) a náklady související s jejich užíváním si hradí každý nájemce bytového družstva sám na své náklady. Bytové družstvo na své náklady dále zabezpečuje údržbu a opravy plynových a tepelných rozvodů včetně standardních topných těles, společné televizní antény a domácích telefonů v rozsahu stanoveném členskou schůzí. Nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) dále na svůj náklad zabezpečuje údržbu a opravy elektrických, vodoinstalačních a kanalizačních rozvodů, a to od vstupu do družstevního bytu (nebyto-vého prostoru).

 

Článek 12.

Orgány bytového družstva

 1. Orgány bytového družstva jsou:
 1. členská chůze,
 2. představenstvo,
 3. kontrolní komise.
 1. Za členy představenstva a kontrolní komise mohou být voleni jen členové bytového družstva s tím, že člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za bytové družstvo.
 2. Za člena představenstva a kontrolní komise může být zvolen jen člen bytového družstva. Členem voleného orgánu může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti podle živnostenského zákona. Je-li za člena voleného orgánu zvolena právnická osoba, zastupuje ji její statutární orgán nebo fyzická osoba na základě písemné plné moci. Zástupce právnické osoby musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena voleného orgánu.
 3. Člen bytového družstva, který má být volen za člena představenstva nebo kontrolní komise, je povinen předem informovat bytové družstvo, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech (3) letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení, nebo zda byl soudem vyloučen z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace anebo zda je u něj dána jiná překážka funkce.
 4. Členové představenstva a kontrolní komise nesmí:
 1. podnikat v předmětu činnosti bytového družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody bytového družstva pro jiného,
 2. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.
 1. Člen představenstva a kontrolní komise nebo osoba, která má být zvolena za člena představenstva nebo kontrolní komise, je povinna předem bytové družstvo informovat o okolnostech dle odstavce 5. tohoto článku. Pokud byla členská schůze v okamžiku zvolení člena bytového družstva členem představenstva nebo kontrolní komise na některou z okolností podle odstavce 5. tohoto článku výslovně upozorněna nebo vznikla-li později a člen představenstva nebo kontrolní komise na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva nebo kontrolní komise činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovil-la členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle odstavce 5. tohoto článku upozorněna.

 

Článek 13.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem bytového družstva.
 2. Členové bytového družstva se zúčastňují členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny (1/3) všech členů bytového družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
 3. Představenstvo svolává členskou schůzi nejméně jednou (1) za každé účetní období. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do šesti (6) měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.
 4. Představenstvo svolává členskou schůzi v následujících případech:
 1. je-li to v důležitém zájmu bytového družstva,
 2. jestliže ztráta bytového družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů bytového družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
 3. jestliže se bytové družstvo dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, přičemž představenstvo navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě,
 4. na žádost kontrolní komise nebo alespoň 10% členů bytového družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu (1/5) všech hlasů tak, aby se konala do třiceti (30) dnů po doručení jejich žádosti.
 1. Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů bytového družstva podle odstavce 4. písm. d) tohoto článku a představenstvo tak neučiní ani do deseti (10) dnů poté, co uplynula třiceti (30) denní lhůta pro svolání členské schůze, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené učinit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.
 2. Svolavatel nejméně patnáct (15) dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách bytového družstva (Článek 1. odst. 3. těchto stanov), na informační desce bytového družstva (Článek 1. odst. 4. těchto stanov) a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů (Článek 8. těchto stanov). Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
 3. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň:
 1. firmu a sídlo bytového družstva,
 2. místo a dobu zahájení členské schůze s tím, že místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,
 3. označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
 4. program členské schůze,
 5. místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce,
 6. datum a podpis představenstva v souladu s Článkem 15 odst. 4. těchto stanov,
 7. v příloze též návrh změn nebo návrh usnesení, jestliže má dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov.
 1. Záležitosti, které nebyly zařazeny v pozvánce do programu členské schůze, může členská schůze projednat pouze v případě, že jsou přítomni všichni členové bytového družstva a všichni tito členové s projednáním souhlasí.
 2. Na žádost 10% členů bytového družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu (1/5) všech hlasů zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po zveřejnění pozvánky, informuje o tom představenstvo členy přítomné na členské schůzi.
 3. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá bez zbytečného odkladu ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze se svolává novou pozvánkou a stejným způsobem jako původně svolaná členská schůze. Náhradní členská schůze musí mít stejný program jako původní členská schůze. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové bytového družstva. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů bytového družstva.
 4. Do působnosti členské schůze zejména náleží:
 1. měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
 2. volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,
 3. určovat výši odměny členů představenstva a kontrolní komise,
 4. schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
 5. schvalovat smlouvu o výkonu funkce podle ust. § 59 zákona o obchodních korpora-cích,
 6. schvalovat poskytnutí finanční asistence,
 7. rozhodovat o přijetí uchazeče za člena bytového družstva na základě členské přihlášky,
 8. rozhodovat o vyloučení člena z bytového družstva a o námitkách člena proti rozhod-nutí o jeho vyloučení z bytového družstva,
 9. rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
 10. rozhodovat o uhrazovací povinnosti podle Článku 17. odst. 3. těchto stanov,
 11. schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,
 12. rozhodovat o zrušení bytového družstva s likvidací,
 13. volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně,
 14. schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
 15. rozhodovat o přeměně bytového družstva podle zvláštního zákona,
 16. rozhodovat o majetkových dispozicích přesahujících částku 60.000,-Kč (slovy: šedesáttisíc korun českých),
 17. rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do její působnosti.
 1. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které zákon ani tyto stanovy do její působnosti nesvěřují, což neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise. Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové bytového družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi.
 2. Každý člen má jeden (1) hlas. Manželé jako společní členové mají dohromady jeden (1) hlas.
 3. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. Členská schůze přijímá usnesení prostou většinou hlasů přítomných členů.
 4. K přijetí usnesení dle odstavce 11. písm. f), h), j), l) a o) tohoto článku musí být na členské schůzi přítomny alespoň dvě třetiny (2/3) všech členů a usnesení se přijímá dvěma třetinami (2/3) přítomných členů.
 5. Usnesení členské schůze dle odstavce 11. tohoto článku pod písm. a), l) a o) se osvědčuje veřejnou listinou (notářským zápisem).
 6. Svolavatel pořídí zápis o průběhu členské schůze, o jejích usneseních a o volbě členů orgánů. Zápis podepíše svolavatel členské schůze a zapisovatel. Přílohu originálu zápisu tvoří prezenční listina, seznam všech členů družstva, pozvánka na členskou schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům programu. Originál zápisu se předává předsedovi příp. některému z místopředsedů představenstva. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu s tím, že je povinen uhradit bytovému družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím pořízením. Představenstvo uveřejní na informační desce bytového družstva (Článek 1. odst. 4 těchto stanov) usnesení schválená členskou schůzí do sedmi (7) dnů ode dne jejich přijetí.

 

Článek 14.

Rozhodování per rollam

 1. Představenstvo může rozhodnout, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční per rollam.
 2. V případě rozhodování per rollam zašle představenstvo nebo jiná osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí, který musí obsahovat alespoň:
 1. text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
 2. lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí patnáct (15) dnů; pro začátek běhu této lhůty je rozhodné doručení návrhu členovi bytového družstva,
 3. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí,
 4. další údaje určí-li tak tyto stanovy.
 1. Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odstavce 2. písm. b) tohoto článku představenstvu (příp. jiné osobě oprávněné ke svolání členské schůze) písemně souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
 2. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů bytového družstva.
 3. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne přijetí rozhodnutí, oznámí představenstvo všem členům do deseti (10) dnů ode dne rozhodnutí per rollam, a to uveřejněním na internetových stránkách bytového družstva (Článek 1. odst. 3. těchto stanov), na informační desce bytového družstva (Článek 1. odst. 4. těchto stanov) a současně jej zašle členům bytového družstva na adresu uvedenou v seznamu členů (Článek 8. těchto stanov). V tomto oznámení musí být alespoň uvedeno datum přijetí rozhodnutí, celé znění každého rozhodnutí a výsledek hlasování ke každému rozhodnutí.
 4. Pokud jde o usnesení členské schůze dle Článku 13. odst. 11. písm. a), l) a o) těchto stanov, je třeba, aby vyjádření člena mělo formu veřejné listiny (notářského zápisu), ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká.

 

Článek 15.

Představenstvo

 1. Statutárním orgánem bytového družstva je představenstvo, které má 3 členy.
 2. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy.
 3. Funkční období členů představenstva činí tři (3) roky. Funkční období členů představenstva končí všem jeho členům stejně. Opakované zvolení člena je možné.
 4. Každý člen představenstva zastupuje bytové družstvo ve všech záležitostech samostatně. Při písemném právním jednání je vždy třeba podpisu 2 členů představenstva. Činí-li člen představenstva za bytové družstvo písemné právní jednání, podepisuje se tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené firmě bytového družstva připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
 5. Představenstvu přísluší obchodní vedení. Dále představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
 6. Představenstvo je povinno oznámit bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení bytového družstva nebo jeho členů.
 7. Každý člen představenstva má 1 hlas. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
 8. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných členů.
 9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, ale nesmí tak učinit v době, která je pro bytové družstvo nevhodná. Odstupující člen svolá za tímto účelem členskou schůzi, na které oznámí členům bytového družstva své odstoupení. Funkce člena představenstva končí uplynutím jednoho (1) měsíce od oznámení jeho odstoupení na členské schůze, pokud členská schůze neschválí jiný okamžik zániku jeho funkce.
 10. Za výkon funkce lze členům představenstva poskytnout odměnu v případě, že je odměna sjednána ve smlouvě o výkonu funkce nebo je odměna schválena usnesením členské schůze.

 

Článek 16.

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise má 3 členy.
 2. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu.
 3. Funkční období členů kontrolní komise činí tři (3) roky. Funkční období členů kontrolní komise končí všem jejím členům stejně. Opakované zvolení člena je možné.
 4. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost bytového družstva, projednává stížnosti členů bytového družstva a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření bytového družstva. Kontrolní komise dále dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty bytového družstva a k návrhu na rozhodnutí uhrazovací povinnosti členů bytového družstva.
 5. Pověřený člen kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání představenstva.
 6. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na představenstvu a členské schůzi.
 7. Každý člen kontrolní komise má 1 hlas. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy kontrolní komise.
 8. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis. V zápise se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápis je seznam přítomných členů.
 9. Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit, ale nesmí tak učinit v době, která je pro bytové družstvo nevhodná. Odstupující člen požádá představenstvo o svolání za tímto účelem členské schůzi, na které oznámí členům bytového družstva své odstoupení. Funkce člena kontrolní komise končí uplynutím jednoho (1) měsíce od oznámení jeho odstoupení na členské schůze, pokud členská schůze neschválí jiný okamžik zániku jeho funkce.

 

Článek 17.

Hospodaření bytového družstva

 1. Bytové družstvo vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zdroje krytí nákladů bytového družstva jsou zejména členské vklady, výnosy z nájemného družstevních bytů (nebytových prostor), ostatní výnosy a přijaté zálohy na služby.
 3. Bytové družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Členové bytového družstva neodpovídají ani neručí za dluhy bytového družstva. Členská schůze však může uložit členům bytového družstva povinnost přispět na úhradu ztráty bytového družstva (dále jen „uhrazovací povinnost“). Výše plnění na úhradu ztráty činí pro každého člena 1.200,-Kč (slovy: jedentisícdvěstě korun českých). Uhrazovací povinnost lze uložit i opakovaně. Další uhrazovací povinnost členovi nelze uložit, pokud celková výše uhrazovací povinnosti člena za dobu trvání jeho členství v bytovém družstvu dosáhne výše základního členského vkladu. Uhrazovací povinnost lze uložit i jen těm členům bytového družstva, kteří ztrátu bytového družstva způsobili nebo se na jejím vzniku podstatným způsobem podíleli.
 4. Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů –nájemců družstevních bytů (nebytových prostor) a k dalšímu rozvoji bytového družstva při uspokojování těchto bytových potřeb.
 5. Bytové družstvo vytváří nedělitelný fond, jehož povinnost tvorby vznikla přede dnem 01.01.2014 podle obchodního zákoníku. Nedělitelný fond bytové družstvo zřizuje při svém vzniku ve výši 10 % základního kapitálu a doplňuje jej každý rok o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, dokud výše tohoto fondu nedosáhne jedné poloviny (1/2) základního kapitálu. Nedělitelný fond se tvoří ze zisku bytového družstva a používá se na úhradu ztráty bytového družstva. Nedělitelný fond nelze za trvání bytového družstva rozdělit mezi jeho členy.
 6. Bytové družstvo může podle svých potřeb vytvářet i další fondy. Pravidla pro tvorbu a čerpání jednotlivých fondů určuje usnesení přijaté členskou schůzí, a to v souladu se zákonem o obchodních korporacích, jinými právními předpisy a s těmito stanovami.

 

Článek 18.

Zrušení a zánik bytového družstva

 1. Bytové družstvu se zrušuje na základě rozhodnutí členské schůze, a to s likvidací nebo bez likvidace. Po zrušení bytového družstva se provede jeho likvidace, ledaže při přeměně nabývá celé jmění právní nástupce. Při vstupu bytového družstva do likvidace zvolí členská schůze likvidátora.
 2. Bytové družstvo zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

 

Článek 19.

Závěrečné ustanovení

Právní poměry bytového družstva neupravené těmito stanovami se řídí zejména ustanoveními zákona o obchodních korporacích a ustanoveními občanského zákoníku.