Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze BD 19.6.2014

31. 5. 2014

Představenstvo BD Šantrochova 1777 svolává schůzi členů bytového družstva.                                                                                                                                     Datum, hodina a místo jednání: 19.6.2014 v 19:00 hod ve školní jídelně ZŠ a MŠ Petřiny - jih.

Na programu schůze bude schválení nových stanov a z tohoto důvodu žádáme o 100% účast všech členů.

K bodu 4. Budeme také hlasovat o rekonstrukci schodiště, jak bylo navrženo na naší poslední schůzi. Rozmyslete si prosím, zda při rekonstrukci schodiště použijeme opět linoleum nebo provedeme výměnu za dlažbu.

 

Pozvánka na členskou schůzi družstva
Bytové družstvo Šantrochova 1777
IČ: 25149857, se sídlem Praha 6, Šantrochova 1777/12, PSČ 162 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr, vložka 3520
 
PŘEDSTAVENSTVO TÍMTO SVOLÁVÁ ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA
Bytové družstvo Šantrochova 1777
 
Datum konání: 19. 6. 2014 v 19.00hod.
 
Místo konání: jídelna ZŠ a MŠ Petřiny - jih
 
Program:
 
  1. zahájení
  2. volba předsedy členské schůze a zapisovatele
  3. rozhodnutí o podřízení se družstva zákonu č. 90/2012 Sb. změnou stanov družstva
  4. rekonstrukce schodiště
  5. závěr
 
Návrh stanov, který bude na členské schůzi v rámci bodu 3. programu projednán, je přílohou této pozvánky.
Členové se mohou seznámit s podklady k jednotlivým bodům programu na:
  • webových stránkách
  • informačních deskách
 
UPOZORNĚNÍ:
Z DŮVODU ZMĚNY STANOV JE ÚČAST VŠECH ČLENŮ POVINNÁ !!!
V PŘÍPADĚ NEÚČASTI UDĚLTE PLNOU MOC – VIZ PŘILOŽENÝ FORMULÁŘ
 
 
V Praze 31. 5. 2014                                     
 
 
 
Tato pozvánka se dnem 31. 5. 2014 uveřejňuje na http: www.bd-santrochova.estranky.cz
 
 
 
 
 
Zápis
z XXXI. členské schůze „Bytového družstva Šantrochova 1777“ se sídlem Šantrochova 1777, Praha 6, IČO 251 498 57 (dále jen družstvo), konané dne 19. června 2014 v jídelně ZŠ a MŠ Petřiny – jih, Šantrochova 1800/2 v Praze 6
 
Program schůze: 
1.      Zahájení schůze BD, oznámení o usnášeníschopnosti na základě vyhodnocení registrace členů BD
 
2.       Volba předsedy členské schůze a zapisovatele
 
3.       Rozhodnutí o podřízení se družstva zákonu č. 90/2012 Sb. změnou stanov družstva
 
4.       Rekonstrukce schodiště
 
5.       Závěr
 
 
I.                 Schůze zahájena v 19:15 hod. předsedou představenstva Mgr. Jiřím Hruškou, který přivítal přítomné.
Přítomno 41 členů družstva – z toho 24 osobně, 17 zastoupeno na základě plné moci – podle přiložené listiny. Bylo konstatováno, že schůze je ve smyslu ustanovení §238 odst. 2 obchodního zákoníku usnášeníschopná.
     
II.                Předsedou členské schůze je navržen Mgr. Jiří Hruška, hlasování proběhlo následovně:
Pro návrh: 40                             Proti návrhu: 0                          Zdrželi se hlasování: 1
Usnesení 1. Členská schůze schvaluje Mgr. Jiřího Hrušku předsedou členské schůze.
 
Zapisovatelkou členské schůze je navržena Ing. Eva Jehličková, hlasování proběhlo následovně:                        
       Pro návrh: 40                             Proti návrhu: 0                           Zdrželi se hlasování: 1
Usnesení 2. Členská schůze schvaluje Ing. Evu Jehličkovou zapisovatelkou členské schůze.
 
 
 
 
 
III.               Předseda členské schůze přivítal na schůzi Mgr. Romanu Valáškovou jako zástupkyni  notářské kanceláře.
Bytové družstvo se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. změnou stanov. Návrh stanov byl rozdán členům družstva zároveň s pozvánkou na schůzi. Členové družstva vyjádřili následující připomínky ke stanovám:
-        Článek  5. odst. 1 – bude opraveno „fyzická osoba
-        Článek 9. odst. 2.n) – bude vloženo slovo bezúplatný ve větě „ na bezúplatný převod družstevního bytu (nebytového prostoru)….“
-        Článek 13 odst. 15 – bude doplněno písmeno h) ve větě „K přijetí usnesení dle odstavce 11. písm. f), h), j), l) a o) tohoto článku musí být na členské schůzi přítomny…“
Hlasování o přijetí nových stanov bytového družstva s výše uvedenými úpravami:
Pro návrh: 41                             Proti návrhu: 0                     Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení 3. Členská schůze schvaluje nové stanovy bytového družstva.
                            
IV.                Rekonstrukce schodiště ve všech vchodech:
V diskusi k tomuto bodu vystoupil pan Mihala s připomínkou, že nejde pouze o rozhodnutí, jestli použít linoleum nebo dlažbu, ale je potřeba uvážit, zda hmotnost dlažby nepřesáhne nosnost schodiště. Z diskuse vyplynulo, že do příští schůze je nutno kontaktovat stavební odbor MČ Prahy 6 a uvedenou záležitost je třeba odborně posoudit.
Usnesení 4. Hlasování o výměně krycího materiálu schodiště se odsouvá na příští schůzi, po odborném posouzení nosnosti schodiště.
 
V.                  Usnesení 5. Členská schůze přijala následující usnesení:
1.      Členská schůze schvaluje přijetí nových stanov bytového družstva a podřizuje se tím zákonu č. 90/2012 Sb.
2.      Členská schůze souhlasí s odsunutím hlasování o rekonstrukci schodiště na příští schůzi BD.
 
                     Hlasování:
                   Pro návrh: 41                              Proti návrhu: 0                    Zdrželi se hlasování: 0
                         Usnesení 5. bylo přijato.
 
       
                                      
Závěrem jednání Mgr. Jiří Hruška poděkoval přítomným za účast a schůzi v 20:15 hod  ukončil.
 
Nikdo z přítomných nepožádal o zaprotokolování nepřijatých námitek ve smyslu ustanovení §241 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku.
 
 
 
V Praze dne 19. 6. 2014