Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze BD 14. listopadu 2017

17. 10. 2017

PŘEDSTAVENSTVO TÍMTO SVOLÁVÁ ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

Bytové družstvo Šantrochova 1777

 

Datum konání: 14. listopadu 2017 v 18,30 h, prezence přítomných od 18,15h

Místo konání: Sušárna domu 1778/14

Program:

 1. Zahájení a oznámení o usnášeníschopnosti na základě vyhodnocení registrace členů BD
 2. Volba předsedy členské schůze a zapisovatele
 3. Zpráva o činnosti:  investice do stavebně – technického stavu                       
 • instalace kamerového systému do vchodu č. 10
 • renovace schodiště
 • revize plynu
 • revize elektrorozvodů
 1. Projednání organizačních otázek družstva
  • schválení sankčního řádu BD / bude v nejbližších dnech na www stránkách a nástěnkách ve vchodech/
 2. Diskuze
 3. Schválení usnesení členské schůze

V Praze dne: 17. října 2017

 

 

Tato pozvánka se dnem 17. října 2017 uveřejňuje na  http:www.bd-santrochova.estranky.cz

 

 

Zápis

z XXXV. členské schůze „Bytového družstva Šantrochova 1777“ se sídlem Šantrochova 1777,

Praha 6, IČO 251 498 57 (dále jen družstvo), konané dne 14. listopadu 2017 v sušárně domu 1778 v Praze 6 Šantrochova 14

 

Program schůze:

  • Zahájení schůze BD, oznámení o usnášeníschopnosti na základě vyhodnocení registrace členů BD a schválení programu členské schůze BD
  • Volba předsedy členské schůze a zapisovatele
  •  
  • Zpráva o činnosti: investice do stavebně – technického stavu          
 •  

   • instalace kamerového systému do vchodu č. 10
   • renovace schodiště
   • revize plynu
   • revize elektrorozvodů

 

 

  • Projednání organizačních otázek družstva
 •  

   

   • schválení sankčního řádu BD / bude v nejbližších dnech na www stránkách a nástěnkách ve vchodech/
  • Diskuze
  • Schválení usnesení členské schůze

Přítomno bylo 24 členů družstva – z toho 16 osobně, 8 zastoupeno na základě plné moci – podle přiložené listiny. Bylo konstatováno, že schůze je ve smyslu ustanovení §238 odst. 2 obchodního zákoníku usnášeníschopná.

 

Hlasování o programu schůze:

Pro návrh: 24 Proti návrhu: 0 Zdrželo se hlasování: 0

 

Usnesení 1. Členská schůze schvaluje program schůze konané dne 14.11.2017 ve znění uvedeném na programu schůze ze dne 17.10.2017

  • Schůze byla zahájena v 18:30 hod předsedou představenstva BD Mgr. Jiřím Hruškou, který přivítal přítomné.
  • Předsedou členské schůze je navržen Mgr. Jiří Hruška.

Hlasování:

Pro návrh: 23 Proti návrhu: 0 Zdrželi se hlasování: 1

 

Usnesení 2. Členská schůze schvaluje Mgr. Jiřího Hrušku předsedou členské schůze.

 

Zapisovatelkou členské schůze je navržena Ing. Eva Jehličková, hlasování proběhlo následovně:

Pro návrh: 23 Proti návrhu: 0 Zdrželi se hlasování: 1

 

Usnesení 3. Členská schůze schvaluje Ing. Evu Jehličkovou zapisovatelkou členské schůze.

 

III. Instalace bezpečnostních kamer - hlasuje se o instalaci pouze do vchodu 1776/10, kde se pohybuje zvýšené množství nežádoucích osob.

Hlasování:

Pro návrh: 14 Proti návrhu: 0 Zdrželo se hlasování: 10

Usnesení 4. Členská schůze schvaluje instalaci bezpečnostních kamer do vchodu 1776/10

Kamery lze koupit nebo na určitou dobu pronajmout, hlasuje se o možnosti pronájmu.

Hlasování:

Pro návrh: 17 Proti návrhu: 0 Zdrželo se hlasování: 7

Usnesení 5. Členská schůze schvaluje pronájem kamer na dobu určitou a její délku doporučuje projednat s dodavatelskou firmou.

 

Rekonstrukce schodiště - informace

Představenstvo žádá nájemníky BD, aby podle svých možností a zkušeností doporučili stavební firmu, která by na rekonstrukci dodala rozpočet. Od minulé schůze jsme oslovili další dvě firmy, z nichž jedna rozpočet nedodala a druhá práci na rekonstrukci odmítla z důvodu pracovního vytížení.

 

Revize plynu - informace

11. ledna 2018 se uskuteční revize plynu, nájemníci budou v předstihu informováni o časovém rozmezí , kdy bude nutná jejich přítomnost v bytech.

 

Revize elektrorozvodů - informace

Do konce března proběhne revize elektrorozvodů, přítomnost nájemníků nebude nutná, jedná se o kontrolu elektrorozvodů na chodbách.

 

IV. Sankční řád

Ve spolupráci s Mgr. Ivou Jermanovou zajistíme vypracování tzv. sankčního řádu, na základě kterého budou postižitelná porušení Stanov BD a Domovního řádu BD. Vzhledem k tomu, že do chvíle schůze nemáme konkrétní sankční řád pro naše BD v ruce, navrhujeme hlasování "per rollam", až bude text sankčního řádu doručen každému nájemníkovi dle Stanov BD, článek 14., odst.2.

Hlasování pro per rollam:

Pro návrh: 21 Proti návrhu: 1 Zdrželo se hlasování: 2

Usnesení 6. Členská schůze schvaluje hlasování per rollam pro sankční řád BD.

V. Diskuze - různé:

Paní Dufková vyslovila dík představenstvu BD za zajištění přípojky odpadu pračky u Marunových, kteří v poslední době byt Dufkových několikrát při praní vytopili.

Paní Šmejkalová představila novou předsedkyni v červnu zvolené kontrolní komise, paní Ing. Kunešovou.

Paní Kebrlová požádala o zavírání chodbových oken z důvodu úniku tepla; vyžádala si objasnění významu hlasování na základě plné moci.

 

VI. Členská schůze přijala následující usnesení:

1. Členská schůze schvaluje program schůze konané dne 14.11.2017 ve znění uvedeném na programu schůze ze dne 17.10.2017

2. Členská schůze schvaluje Mgr. Jiřího Hrušku předsedou členské schůze.

3. Členská schůze schvaluje Ing. Evu Jehličkovou zapisovatelkou členské schůze.

4. Členská schůze schvaluje instalaci bezpečnostních kamer do vchodu 1776/10.

5. Členská schůze schvaluje pronájem kamer na dobu určitou a její délku doporučuje projednat s dodavatelskou firmou.

6. Členská schůze schvaluje hlasování per rollam pro sankční řád BD.

 

Hlasování:

Pro návrh: 23 Proti návrhu: 0 Zdrželo se hlasování: 1

 

Usnesení 7. bylo přijato.

 

Závěrem jednání Mgr. Jiří Hruška poděkoval přítomným za účast a schůzi v 19:30 hod ukončil.

Nikdo z přítomných nepožádal o zaprotokolování nepřijatých námitek.

 

V Praze dne 14. listopadu 2017

 

Zápis provedla: Ing. Eva Jehličková Za BD Šantrochova 1777

 

 

 

Mgr. Jiří Hruška

předseda BD 

Zuzana Šmejkalová

místopředseda BD 

Ing. Eva Jehličková

místopředseda BD

Přílohy: 1) Seznam účastníků schůze – prezenční listina ze dne 14.11.2017

2) Pozvánka a program schůze ze dne 17.10.2017