Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sankční řád

7. 1. 2018

1          SPECIFIKACE ŘÁDU A PRAVIDEL UKLÁDÁNÍ SANKCÍ

1.1      Sankční řád (dále též jako "řád") upravuje v souvislosti s rozhodnutím členské chůze ze dne 14. prosince 2017 dodržování jednání členů družstva (dále též "BD") v souladu s družstevními předpisy, rozhodnutími členské schůze a představenstva družstva a stanoví represe za porušení povinností člena družstva specifikovaných v tomto řádu.

1.2      Představenstvo je oprávněno ukládat členům BD pokuty podle tohoto sankčního řádu. Představenstvo je při ukládání pokut povinno vyhotovit rozhodnutí, které bude obsahovat alespoň:

1.2.1   označení člena družstva, který se dopustil porušení povinnosti a je povinen k úhradě pokuty,

1.2.2     označení, jaká povinnost člena družstva byla porušena, kdy a jakým způsobem,

1.2.3      výši pokuty dle sankčního řádu a její splatnost,

1.2.4    odůvodnění, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem výši pokuty určilo, ke kterým faktorům přihlíželo a jakou váhu jim přikládalo,

1.2.5      podpis osob jednajících jménem představenstva     

1.3      Představenstvo je povinno při rozhodování o pokutě uvážit, zda je její výší nebude objektivně ohroženo plnění dalších povinností člena BD, zejména placení záloh za služby a příspěvků na správu domu a pozemku. V takovém případě je představenstvo oprávněno určit, že pokuta může být hrazena ve splátkách. zároveň určí počet splátek, jejich výši a splatnost.

1.4     Rozhodnutí o udělení pokuty se doručuje povinnému členu družstva, případně i osobě, která povinnost porušila, jsou-li tyto osoby od sebe odlišné, doporučeným dopisem s dodejkou, nebo osobně oproti podpisu. Pokud osoba odmítne dopis převzít, platí, že jí byl dopis doručen.

1.5      Příjmy ze sankcí podle tohoto sankčního řádu jsou ziskem BD. BD může svůj zisk použít pouze k účelům uvedeným ve stanovách. Uložená sankce je pohledávkou BD za členem BD. BD je oprávněno splatnou a neuhrazenou sankci po dlužníkovi vymáhat.  

1.6      Sankčním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo interních předpisů BD, například možnost vyloučení člena BD nebo právo na náhradu škody.

1.7    Ustanoveními sankčního řádu není vyloučen postup podle ostatních právních předpisů.

2          POVINNOSTI ČLENŮ DRUŽSTVA A UŽIVATELŮ BYTŮ PRO ÚČELY ŘÁDU

2.1      Zajištění povinnosti zpřístupnění bytu, jehož je člen družstva nájemcem - Každý člen družstva má povinnost zajistit zpřístupnění bytu pro účely provedení plánovaných oprav, rozvodných sítí či na základě obdobného rozhodnutí představenstva družstva, pokud je toto zveřejněno nejpozději 7 dnů před plánovanou skutečností.

2.2      Povinnost hlášení kontaktních údajůa změn v počtu osob užívajících byt, jehož je člen družstva nájemcem - Členové družstva jsou povinni nahlásit členům představenstva relevantní informace pro změny v evidenčních listech a kontaktních informací pro účely okamžitého uvědomění v případě nenadálé události v bytě (havárie vodovodního řadu, únik plynu atd.) Změny musí být nahlášeny nejpozději 15. den ode dne, kdy nastaly.

2.3      Povinnost dodržování domovního řádu - Členové družstva jsou povinni dodržovat ustanovení platného domovního řádu a zajistit, aby platný domovní řád byl dodržován i ostatními členy domácnosti či uživateli bytu, jehož je člen družstva nájemcem a to včetně jejich návštěv.

2.4      Povinnost dodržovat závazná rozhodnutí představenstva -  Členové družstva jsou povinni dodržovat závazná rozhodnutí představenstva i ve věcech, které tento řád výslovně nezmiňuje nebo neupravuje.

2.5      Povinnost hradit a plnit závazky řádně a včas - Povinností členů družstva je hradit všechny finanční závazky vůči družstvu ve stanovené době splatnosti v plné výši.

2.6     Každý člen BD má povinnost chovat se a jednat tak, aby nedocházelo k poškozování nebo škodě na majetku družstva ani na majetku členů družstva či ostatních uživatelů bytů v domě družstva.

3          SANKCE

3.1       Pokud člen družstva neoznámí změnu počtu uživatelů bytu, jehož je nájemcem, může představenstvo rozhodnout o uložení pokuty dotyčnému členovi družstva až do výše 10 000 Kč za každé jedno porušení a dodatečně naúčtovat všechny náklady vyplývající z evidence uživatelů bytu.

3.2        Domovní řád - Za porušování domovního řádu a stanov BD může představenstvo rozhodnout o uložení pokuty členovi družstva až do výše 10 000 Kč za každé jedno porušení. Člen družstva odpovídá i za chování ostatních členů jeho domácnosti vč. jeho nebo jejich návštěv. Uvedená pokuta může být uložena:

3.2.1       V případě, že člen BD nebo uživatelé bytu, jehož je člen družstva nájemcem či jejich návštěvy:

3.2.1.1   ve společných prostorech či ve sklepu skladuje věci či materiál určený k podnikání,

3.2.1.2      nedodržuje zákaz kouření podle domovního řádu,

3.2.1.3      nedodržuje zákaz vyhazování předmětů z oken a lodžií,

3.2.1.4   umístil bez předchozího souhlasu BD ve společných prostorách jakýkoli předmět nepatřící k vybavení domu,

3.2.1.5      neudržuje-li společné prostory v přiměřeném pořádku a čistotě,

3.2.1.6     v době nočního klidu, tj. od 22:00 do 6:00, vykonává jakoukoli činnost, jejímž důsledkem je nepřiměřený hluk (např. stavební práce, hlasité televizní, rádiové či jiné vysílání, hlučné projevy osob), vibrace, zápach atp., jakož i činnosti, které by mohly obtěžovat ostatní uživatele bytů, nezajistí, aby jím chované zvíře nebylo nepřiměřeným zdrojem hluku nebo jiným zdrojem, který může obtěžovat ostatní uživatele bytů, zejména pak v době nočního klidu, tj. od 22:00 do 6:00, poruši zákaz volného pobíhání jím chovaných zvířat po domě a jeho okolí, nebo nedodržuje platné hygienické či jiné předpisy týkající se chovu zvířat, zejména psů a koček, v důsledku čehož mohou být ostatní uživatelé bytů obtěžováni nebo ohrožováni.

3.3          V případě, že člen BD nebo uživatelé bytu jehož je nájemcem, bez předchozího písemného souhlasu provádí stavební a podobné úpravy, změny, přestavby, je představenstvo oprávněno mu uložit pokutu až 10 000 Kč, mění nosnou konstrukci nebo charakter bytu atp. nebo tyto práce v případě uděleného souhlasu provádí v rozporu se stavebně právními předpisy, je představenstvo oprávněno mu uložit pokutu až 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti. Pokuta podle tohoto odstavce může být uložena opakovaně v intervalu 14 dnů, pokud člen BD nebo uživatel bytu, jehož je nájemcem pokračuje v uvedené činnosti.

3.4        V případě, že člen BD nebo uživatel bytu, jehož je nájemcem, po předchozí písemné výzvě neumožní BD nebo jím pověřené osobě přístup do bytu k zajištění řádné údržby a oprav bytu, které BD příslušejí, nebo vyžadují-li to nezbytné úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, je představenstvo BD oprávněno uložit mu pokutu až  3 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti.

3.5          Poškozování cizího majetku - Dojde-li k porušení tohoto sankčního řádu, bodu 2.6, ať už opomenutím anebo jednáním úmyslným či neúmyslným ze strany člena družstva nebo uživatele bytu, jehož je nájemcem, představenstvo družstva písemně vyzve člena družstva, aby zajistil, že příslušná osoba/osoby upustí od takového jednání. A v případě, že příslušným jednáním vznikla škoda, též k odstranění nebo kompenzaci jejích následků. V případě opakovaného porušení této povinnosti je představenstvo BD oprávněno případ projednat a uložit finanční pokutu do výše 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení tohoto řádu. Splatnost pokuty bude určena individuálně. Uhrazením pokuty nezaniká povinnost odstranit nebo uhradit škodu, která příslušným jednáním vznikla.

3.6          Komunální odpad - Kontejnery jsou určeny pouze pro komunální odpad. Odvoz odpadu z rekonstrukcí bytů, stěhování apod. si zajišťuje každý člen družstva nebo uživatelé bytu, jehož je člen družstva nájemcem na své náklady. Výše pokuty za neodstraněný odpad se stanoví jako součet jednorázové pokuty 2 000 Kč a všech dodatečných nákladů, které družstvu vznikly v souvislosti s likvidací odpadu, včetně možných sankcí ze strany třetích osob - zejména orgánů státní správy a samosprávy. Volné ukládání odpadu u kontejnerů je zakázáno. Výše pokuty za neodstraněný odpad se stanoví jako součet jednorázové pokuty 2 000 Kč a všech dodatečných nákladů, které družstvu vznikly s likvidací odpadu včetně možných sankcí ze strany třetích osob - zejména orgánů státní správy a samosprávy.

3.7        Sankce v souvislosti s vyůčtováním teplé užitkové vody - Bude uplatněna v případě, že člen družstva:

3.7.1     nezajistí zpřístupnění vodoměrů za účelem odečtu pro rozúčtování nákladů za příslušné období nebo kontrolního odečtu v příslušném bytě,

3.7.2   ovlivní vodoměry (např. magnety, porušením plomby, odběrné místo před vodoměrem apod.), nebo zasáhne do mechanické části vodoměru (např. do číselníku, převodů apod.)

3.7.3     neumožní namontování, popř. výměnu (přecejchování) vodoměrů, a to i přes výzvu družstva.

3.8        Sankce v souvislosti s vyúčtováním tepla - Bude uplatněna v případě, že člen družstva:

3.8.1       neumožní i přes výzvu družstva provedení montáže indikátorů spotřeby tepla,

3.8.2       poškodí indikátor spotřeby tepla (rozbitím, znehodnocením plomby, poškozením fixace k topnému tělesu, ovlivněním funkce),

3.8.3      nezpřístupní byt (přes výzvu družstva) k provedení odečtu hodnot naměřených indikátory tepla pro potřeby zpracování vyúčtování nákladů za příslušné období,

3.8.4        neumožní výměnu indikátoru spotřeby tepla (přes výzvu družstva) v termínu od 1. 12 příslušného roku do 28.2 následujícího roku.

3.9        Sankce v souvislosti s vyůčtováním studené vody - Bude uplatněna v případě, že člen družstva:

3.9.1     nezpřístupní vodoměry za účelem odečtu pro zúčtování nákladů za příslušné období nebo kontrolního odečtu v příslušném bytě,

3.9.2    ovlivní vodoměry (např. magnety, porušením plomby, odběrné místo před vodoměrem apod.), nebo zasáhne do mechanické části vodoměru (např. do číselníku, převodů apod.)

3.9.3     neumožní namontování, popř. výměnu (přecejchování) vodoměrů přes výzvu družstva.

3.10       Sankce v případech uvedených v článku 3.6., 3.7., 3.8., a 3.9. činí pokutu ve výši  5 000 Kč za každé jedno porušení. Kromě pokuty je člen družstva povinen uhradit spotřebu příslušného média určenou postupem dle příslušných právních předpisů.

4             ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Sankční řád byl schválen členskou schůzí dne 14. prosince 2017